Lokalna Akcijska Skupina

Lokalna akcijska skupina (LAS) Krasa in Brkinov je bila ustanovljena na ustanovni seji Skupščine 22. 10. 2015. Takrat se je določilo tudi vodilnega partnerja, Območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov, Predsednico, Podpredsednika ter člane Upravnega in Nadzornega odbora. Prvotno je dvainšestdeset (62) članov Skupščine podpisalo Pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Krasa in Brkinov, z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja in urbanih središč na območju po pristopu »od spodaj navzgor«. Člani Skupščine so iz vseh treh sektorjev (javnega, ekonomskega in zasebnega), območje LAS pa pokriva območje občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen ter Sežana. Naloga LAS Krasa in Brkinov je učinkovito izvajanje Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020, s pomočjo mehanizma CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) ter sredstvi sklada EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj). LAS Krasa in Brkinov ni samostojna pravna oseba, temveč deluje kot pogodbeno ustanovljeno partnerstvo. Sedež LAS je na sedežu Območne razvojne agencije (ORA) Krasa in Brkinov, ki kot vodilni partner opravlja za LAS vse administrativne in strokovne naloge ter naloge finančnega organa LAS.

O LAS Krasa in Brkinov

Osebna izkaznica

Predstavitev

Območje delovanja

Člani skupščine

Organi

SLR

Javni poziv – vstop

2007-2013

Publikacije